Със законопроект от 26.04.2023 г. за изменение и допълнение на Търговския закон в българското дружествено право ще се въведе нов тип търговско дружество – „Дружество с променлив капитал“.

Адвокат Минчо Минчев е един от авториет на първоначалния проект и активен участник в началните обсъждания за нуждата от създаване на нова правна форма в дружественото ни право, и той вярва, че въвежданите с новото дружество модели и идеи могат да намерят широко приложение и да подпомогнат българските предприемачи в техния изпълнен с предизвикателства път. От друга страна, всяко ново начало е трудно и неясно.

Кой може да създаде Дружество с променлив капитал (ДПК)?

Учредяване на дружество с променлив капитал

Това може да бъде всеки, не са предвидени ограничения. Както и до сега, дружеството може да се учредява от едно или повече лица.  От друга страна, самото дружество е насочено към тези предприемачи, които стартират високотехнологичен или иновативен бизнес, за чието развитие те ще търсят финансиране чрез привличане на рисков капитал. Разбира се, самата дружествена форма, смятам, ще има приложение и в редица други сектори и направления. Например в технологичното производство, различните доставчици на услуги и т.н., могат да ползват възможностите на новото дружество като средство за задържане на квалифицирани служители. ДПК може да се ползва и като фондова структура – например фонд за рисково инвестиране, в която лесно и бързо ще може да се влиза и излиза.

Подобно на ООД, ДПК ще се учредява с дружествен договор като в текущия законопроект е заложена широка договорна свобода за учредителите да уговарят условията в този дружествен договор по начин, специфичен за техните нужди.

Какво означава дружеството да е с променлив капитал?

Първо, тук следва да направя следното уточнение, че по принцип като величина капиталът на всяко дружество може да се променя с времето. Характерното за ДПК е, че за разлика от другите правни форми (ООД, АД), размерът на капитала на ДПК не се вписва в търговския регистър, а той ще се установява към края на финансовата година заедно с приемането на годишния финансов отчет. Това решение ще даде възможност да се правят множество прехвърляния на дялове и промени в капитала на дружеството без за това да налага извършването на вписване на промените в търговския регистър – т.е. по-голяма свобода и по-малко административна тежест.

Дяловете

Както и в ООД, капиталът на ДПК ще бъде разпределен в дялове, но в ДПК ще може да има различни класове дялове. Това означава, че подобно на акционерното дружество, ДПК ще може да има дялове с различни права (класове). Например, привилегировани дялове с допълнителен дивидент, привилегировани дялове с право на повече от един глас, привилегировани дялове с право на вето при решенията на общото събрание, дялове без право на глас и т.н. Нещо повече, дяловете ще могат да бъдат и различни по размер за отделните класове. С предвидената минимална номинална стойност на един дял от 1 стотинка се цели да се постигне по-точно и справедливо разпределение на дяловото участие между съдружниците.

Прехвърляне на дружествен дял

Прехвърлянето на дружествените дялове от ДПК ще бъде свободно освен ако в дружествения договор не се предвидят ограничения. Важно е да се спомене тук, че в проектозакона е предвидено да отпадне изискването договорът за прехвърляне на дружествения дял да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Това вече ще бъде една възможност, която съдружниците могат да предвидят в дружествения договор, с което прехвърлянето на дялове ще се улесни в пъти.

Книга на съдружниците

Поради отпадане обявяването имената на съдружниците в ДПК, подобно на акционерното дружество, ДПК също ще води книга на съдружниците, в която ще се записват данни за тях – имена, идентификационни данни, дата на придобиване на дяловете, брой дялове, стойност и вид вноски, класът на дяловете. Поддържането на тази книга ще се извършва от управителния орган или от оправомощено от него лице.

Ограничения и особени права на съдружниците

В законопроекта е предвидено, че в дружествения договор могат да се уговарят редица специфични права и задължения за всички или отделни съдружници. Такива специфични уговорки могат да включват забрана за разпореждане с дружествен дял, право на предпочитано изкупуване, право на включване в продажба, задължение съдружник да прехвърли своите дялове, възможност за изключване на юридическо лице- съдружник, при което е настъпило промяна в контролна му. Повече за тях ще може да прочетете в следващите бюлетини.

Договори за предоставяне право на придобиване на дялове

Предвижда се възможност наети от дружеството лица да могат да придобият дялове от същото чрез сключване на специален договор.  С тези договори предприемачите ще имат на разположение още едно средство за задържане на техните квалифицирани служители като им предоставят дялове от компанията при настъпването на определени условия.

Управление на дружество с променлив капитал

В проекта се предвижда органите на ДПК да са Общо събрание и управителен съвет или управител като подробно са разписани правилата за работа и вземане на решения от всеки от тях. С цел да се стимулира отговорно управление на ДПК е предвидено и се въвежда солидарна отговорност на членовете на управителния съвет и съдружниците, които упражняват контрол, към кредиторите за вреди, претърпени от действия или сделки на дружеството, които са обявени за недействителни спрямо кредиторите, ако членовете на управителния съвет и контролиращите съдружници са действали умишлено.  Отново повече за това в следващите бюлетини.

Задължително преобразуване

Понеже дружеството е предвидено да бъде механизъм, чрез които стартиращи иновативни компании да стигнат фазата си на растеж, ако след края на съответната финансова година се установи, че ДПК вече не отговаря на критериите за микро или малко предприятие – т.е. наетите от него лица надхвърлят 49 души и/или годишният оборот или активи надвишат сумата от 19 500 000,  дружеството ще трябва да се преобразува в друго капиталово дружество. Ако не го направи до края на следващата финансова година, то ще се прекратява от окръжния съд по иск на прокурора.

Прекратяване и ликвидация

ДПК ще може да се прекрати при познатите до момента случаи, а именно с изтичането на срока му, по решение на съдружниците, по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи. Предвидени са и още няколко хипотези, при които дружеството ще се прекратява – по решение на съда по искане на съдружници с повече от 1/5 от дяловете, по искане на прокурора, ако повече от 3 месеца дружеството няма вписван управител или членовете на управителния съвет са по-малко от определения в закона минимум.

В заключение

С въвеждането на Дружество с променлив капитал ще се открият редица възможности пред предприемачите в страната да структурират и развиват компаниите си по най-подходящия според специфичните им нужди начин. Разбира се, свободата, която им се предоставя чрез минимални изисквания за съдържанието на дружествения договор, ще изисква по-задълбочено познание от тяхна страна на ползите и рисковете от всяко тяхно решение. Надявам се бюлетинът за Дружество с променлив капитал да се превърне в източник и инструмент за знания и помощ на всеки предприемач.

About the Author: Аптраил Халил


Leave A Comment

Големи брандове, които ни се довериха

Ще се радваме да помогнем.

Свържи се с нас и нека заедно започнем дигиталната трансформация на твоя бизнес.